Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program 2018/2019 - 2. část

30. 8. 2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ROK 2017/2018

obr.jpg

Motto:
AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA, S PÍSNIČKOU JE VŽDYCKY PRIMA
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Zpracovaný materiál, veškeré činnosti a aktivity vycházejí z RVP PV, respektují hlavní cíle předškolního vzdělávání – rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
ŠVP 2018/ 2019 „ROK S PÍSNIČKOU“ představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu integrovaných bloků. Při jeho přípravě jsme se opírali o PDF publikaci Rok s písničkou z edice KAFOMET nakladatelství INFRA. Všichni pedagogičtí pracovníci mají tento materiál k dispozici.
ŠVP je přizpůsoben pro heterogenní skupinu dětí ve věku 3-6 let v délce trvání programu na jeden rok. Hudební zaměření a láska k hudbě se projevuje v každém  bloku, neboť v jednotlivých tématech je vždy ukrytá písnička, která dětem přitažlivou formou určitý blok charakterizuje, motivuje je k získávání nových poznatků a nabádá k osobnostnímu rozvoji. Integrované bloky se vztahují k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů a situací nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem pro dané roční období typické. Mohou tak mít podobu tematických celků, projektů či programů.  Svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Dítě je vidí v přirozených logických vztazích a souvislostech.
Navrhované názvy a pořadí integrovaných bloků v jednotlivých ročních obdobích je pro pedagogy pouze orientační, v průběhu roku se může měnit v závislosti na složení třídy a schopnostech dětí.

 

ZÁMĚR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Vytvořit pro děti radostné, podnětné, zajímavé a bohaté prostředí s dostatkem prostoru pro rozvoj samostatnosti, tvořivosti a základů harmonických přátelských vztahů.
S psychickým vývojem dítěte v podstatě souvisejí všechny hudební činnosti – preferujeme především zpěv a pohyb, kdy chceme působit na uvolnění psychického napětí, chceme dětem nabídnout pohled na svět prostřednictvím písně, poslech hudby chceme využít především k relaxaci a zklidnění hyperaktivních dětí, ale zároveň vytvořit u dětí povědomí o hudebních žánrech.
Písnička provází děti každý den, jako rituál ve všech třídách zařazujeme „Ranní zpívání“, které otvírá téma dne.
Základním posláním je výchova dětí ke kamarádství, ohleduplnosti a možnosti se seberealizovat.
Naší snahou je děti nepřetěžovat, ale snažit se, aby odcházely z MŠ šťastné a spokojené.
Naše „školková hymna“ :
( melodie „Muzikantova písnička“)
My s písničkou jdem celým rokem, tralalalalalalalala…
Holky a kluci, krok za krokem, tralalalalalalalala..
Počkej na nás písničko, zazpívej nám maličko,
Jak je fajn když se máme rádi a svítí nám při tom sluníčko.
Kdo se nerad usmívá, ten je starý protiva,
My ve školce jsme kamarádi, jdeme spolu hezky do světa.

 

             TÉMATICKÉ INTEGROVANÉ BLOKY:
            
1. PÍSNIČKOVÝ PODZIM:

                      

• Proč mám nové bačkůrky a pospíchám do školky ? – seznamování, naše pravidla, sebeobsluha, ( My s písničkou jdem…, Pojď si hrát, Školka)
• Zahrádka, sklizeň ovoce  - ( Na září těšili se sadaři, Šel zahradník do zahrady, Měla babka…)
• To je zlaté posvícení – pole, sklizeň plodin, ( Běží myška, Cib, cib, cibulenka, Brambory, Šla Nanynka, Čížečku, čížečku…)
• Barevné hrátky – ( Malování)
• V lese- ( Já do lesa nepojedu, Veverky, Zajíček, Medvěd…)
• Podzimní počasí- ( Vítr, Prší, prší, Vlaštovičko leť, Listopad…)
• Není drak jako drak – ( Draka bolí zub, Papírový drak, Pohádka o princezně a drakovi)
• Skřítek Kaštánek poznává stromy – dary podzimu, podzimní tvoření

HLAVNÍ ZÁMĚRY:
o Seznámit se s novým prostředím, dětmi, dospělými, denním režimem

o Orientovat se ve třídě, MŠ i dalších prostorách, umět si říct o hračky, uklízet je na své místo
o Probouzet v dětech přátelství s ostatními dětmi

o Získat dítě pro radostný pobyt v MŠ
o Zvládat základní sebeobsluhu a hygienické návyky

o Orientace dětí v ročním období, poznávání podzimu s jeho

o charakteristickými rysy, práce s přírodninami, vycházky do parku
o Postupně pověřovat děti samostatnými úkoly ve dvojici i individuálně

o Posilovat smyslové vnímání hrubou i jemnou motorikou
o Osvojovat si vyjadřovací schopnosti, pěvecké i pohybové dovednosti

o Organizovat společná setkávání dětí s rodiči v MŠ i mimo ni
o Účastnit se společně kulturního života v místě bydliště – Třeboradické posvícení
           
2. PÍSNIČKOVÁ ZIMA:

• Přichází zima – ( Bude zima, bude mráz, Martin na bílém koni, Uličníci vrabčáci, Zima je tu děti)
• Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla – ( Mikulášská, Pekelné dobroty)
• Vánoce klepou na dveře – příprava na vánoční besídku a nadílku               ( Vánoční písnička, Štědrý den, vánoční koledy)
• Ledové království – zimní písničky,
• Co už umím, co mám znát – opakujeme barvy, tvary, orientace v čase a v prostoru, grafomotorika
• Zdraví, naše tělo – ( Když jde malý bobr spát, Polámal se mraveneček, Starý medvěd vzdychá, Rudla šmudla…)
• Zimní sporty -  ( Sype se sníh, Lyže, Klouzanice)
• Čím budu – řemesla a povolání (Dělání, Pec nám spadla, Kalamajka, Jede, jede poštovský panáček, Pekař peče housky, Já jsem muzikant…) - Masopust
• České báje a pověsti – poznáváme naše dějiny ( Ta naše zemi zemička, Hora Říp, Bivoj…)

HLAVNÍ ZÁMĚRY:
o Osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových zvycích a tradicích vánočních svátků

o Prohloubení citové vazby k lidem ve svém okolí
o Orientace v ročním období, nacházet krásu zimní přírody

o Osvojení poznatků k podpoře zdraví v zimních měsících, přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu
o Poznávání pohybových činností a sportů v zimním období, podpora přirozeného pohybu

o Získávat zájem o učení a školu, získávání dovedností předcházející čtení a psaní
o Uvádět děti do světa kultury, umění a českých dějin

o Posilování úcty a respektu k lidské práci, vědět, že každé povolání je prospěšné
o Podílet se na společných aktivitách třídy


3. PÍSNIČKOVÉ JARO:

• Pohádkový karneval – hrajeme si s pohádkou, ( Karneval, pohádkové písničky- Není nutno…)
• Příchod jara – změny v přírodě, ( Na jaře, Vrací se sluníčko, Hřej sluníčko hřej)
• Jarní zahrádka – jak roste kytička, včelka a její kamarádi ( Semínko, Včelka, Tancovala žížala, Teta vosa)
• Návrat ptáčků – malí zpěváčci ( Ptáci, Vlaštovička, Čáp)
• Zvířata a jejich mláďata – domácí i volně žijící (lidové písničky k tématu)
• Velikonoce – svátky jara
• Nebojme se čarodějnic  ( Pět ježibab na koštěti…)
• Naše modrá planeta – vesmír (Kosmonaut, Modrá planeta)
• Pro maminky – ( U táty a mámy, Doma…)
• Prstem po mapě, poznáváme svět – putování po kontinentech ( písně k tématu)


HLAVNÍ ZÁMĚRY:
o Uvést děti do světa kultury a umění, podporovat zájem o divadlo, rozvíjení schopnosti spolupracovat

o Vytváření veselé atmosféry ve třídě
o Poznávat proměny přírody na jaře

o Znát české národní tradice

o Získávat povědomí o koloběhu přírody, proces vzniku rostliny od semínka po květ
o Upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou

o Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, přímé pozorování

o Chováme se ekologicky, všímat si čistoty svého okolí
o Rozvoj rozumových dovedností, myšlení

o Osvojení jednoduchých poznatků o světě a životě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou
o Podpora vlastenectví a poznání důležitosti vlastní rodiny

4. PÍSNIČKOVÉ LÉTO

• Den dětí, jsme kamarádi – společné oslavy svátku dětí ( Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát…)
• Místo, kde žijeme – co víme o Praze (Na tom pražském mostě…)
• Hola, hola, škola volá – pasování na školáky, přespávání ve školce (Každá škola má svůj konec, Prázdniny začínají,
• Jedeme na prázdniny – dopravní prostředky, bezpečnost, cestování s rodinou (Na moři)
HLAVNÍ ZÁMĚRY:
o Osvojovat si základy multikulturního chování, nebát se vzájemných odlišností
o Vytvářet vztah ke své obci, městu, kde žijeme
o Chápat význam vzdělávání pro každého z nás
o Posilovat kamarádské vztahy mezi dětmi i dospělými
o Organizovat společné akce s rodiči i vrstevníky
o Prožívat intenzivně a aktivně letní roční období


SVÁTKY, LIDOVÉ TRADICE:
Lidové umění a lidové tradice zahrnují širokou škálu projevu kulturního, sociálního a duchovního života. Vycházejí ze síly tradic našich předků a jsou dětem blízké. V naší MŠ se děti setkávají s tradicemi a slovesným odkazem v průběhu celého roku.
POSVÍCENÍ
VÁNOCE
• Mikulášská nadílka
• Výroba vánočních výrobků
• Lidové zvyky, tradice, vánoční koledy
• Živý Betlém – společné zpívání na zahradě MŠ
• Vánoční zastavení- krátký program dětí pro rodiče a příbuzné, občerstvení, popovídání
• Vánoční nadílka u stromečku pro děti
MASOPUST
• Karnevalová výzdoba
• Příprava masek, průvod a tanec v maskách
• Třeboradický masopust- kulturní vystoupení
VELIKONOCE
• Velikonoční zdobení
• Dodržování zvyků a tradic
ČARODĚJNICE
• Výroba masky čarodějnice do průvodu
SVÁTKY, NAROZENINY
• Oslava s dětmi, zpěv písně, blahopřání, dáreček


KULTURNÍ AKCE, VÝLETY
• Divadelní představení podle harmonogramu – zajíždí do MŠ
• Výlety – polodenní a celodenní
• Předplavecký výcvik v Neratovicích
• Výuka anglického jazyka
• Kroužek Zumby
• Škola v přírodě
SPOLEČNÉ AKCE MŠ, ZŠ a ZUŠ
• Škola na zkoušku- den otevřených dveří v ZŠ
• Výchovný koncert pro předškoláky
• Průzkum hudebnosti v MŠ


ZÁVĚR
Evaluace celého programu na konci školního roku 2018/2019.