Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program 2017/2018

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČAKOVICE III.
               SCHOELLEROVA 936, PRAHA 9  
 
     

SE ZVÍŘÁTKY HOP A SKOK, PROŽIJEME CELÝ ROK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ROK 2017/2018

obr-svp.jpg

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH:

 1. Identifikační údaje
 2. Obecná charakteristika školy 
 3. Podmínky pro vzdělávání 
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika výchovně vzdělávacího programu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluační systém

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČAKOVICE III.

SCHOELLEROVA 936, PRAHA 9, PSČ 196 00

Sídlo: bytový dům ČTYŘLÍSTEK
Ředitelka MŠ: Ludmila Vargová
Základní údaje MŠ: telefon 733 503 004
                                  e-mail   ms.cakovice3@seznam.cz
                                  http://www.ms-cakovice3.estranky.cz
                                  IČO: 751 165 29
                                  DIČ: CZ 75116529
Zřizovatel: ÚMČ Čakovice - Praha 9, nám. 25. března 121
Zpracovatel: Ludmila Vargová a pedagogický kolektiv
Platnost dokumentu: od 28.8.2012 do doby následující aktualizace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2) Obecná charakteristika školy

V posledních letech vznikla v obci Čakovice na mnoha místech nová zástavba a tím samozřejmě vzrostl i počet obyvatel. Stávající dvě mateřské školy nemohly tomuto náporu malých občánků stačit a tak se součástí bytového domu ČTYŘLÍSTEK stala naše nová Mateřská škola Čakovice III.

Je koncipována jako čtyřtřídní MŠ, ale v září 2008 byly otevřeny pouze dvě třídy, každá s kapacitou 28 dětí v důsledku nedostatečné kapacity zahrady. Od září 2009 jsme otevřeli další dvě třídy, kapacita celé MŠ byla tedy naplněna a všechny čtyři třídy - modrá, žlutá, červená a zelená jsou v provozu. Ve školním roce 2009/10 byla zelená třída vypůjčena MŠ Miškovice, která se dočkala k 1. září 2009 rekonstrukce a její kapacita byla rovněž navýšena.

Od 1. září 2010 provozuje tedy naše MŠ Čakovice III. všechny čtyři třídy s celkovou kapacitou 106 dětí.

Třídy jsou dostatečně prostorné, světlé, s přilehlými šatnami, umývárnami a kuchyňkami.

Vybavení je moderní a vždy v náležité barvě podle názvu třídy. Zahrada je koncipována ze dvou částí, z nichž přední (větší) část je vybavena herními prvky, které splňují všechny potřebné bezpečnostní atesty. Čeká nás další dovybavení zadní části zahrady, které bychom si představovali jako "zelenou oázu" oproti našemu barevnému obytnému domu.

Oslovili jsme firmu Vrbičky, která vytváří hrací prvky z rostoucích zelených vrbiček, různé tunely a labyrinty pro naše malé klienty. Doufáme, že to vše se nám podaří formou spolupráce s rodiči a ostatními partnery.

V blízkosti MŠ (cca 500 m) se nachází zámecký park s rybníkem, kam chodíme s dětmi často pozorovat kachny, labutě a další zvířata a jejich život v přírodě. V parku se nachází i malé dětské hřiště. Koncem školního roku zde každoročně pořádáme bojovou hru s hledáním pokladu pro předškoláky.

K dalšímu dovybavení herními prvky (prolézačky, pískoviště) nám dopomohli rodiče formou finančních sponzorských darů. V létě roku 2015 se nám podařilo díky městské části a rodičům, kteří poskytli finance, vybudovat mlhoviště. To slouží dětem v letním parnu k osvěžení a během roku jako ostrůvek k hraní.

mlhoviste.jpg

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MČ Praha-Čakovice. Rozpočet na kalendářní rok je projednáván na základě návrhu příspěvkové organizace.

Mzdové prostředky jsou čerpány ze státního rozpočtu (MHMP)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3) Podmínky pro vzdělávání

1) VĚCNÉ PODMÍNKY

 • Délka vzdělávání - Děti jsou do MŠ přijímány obvykle po dosažení třetího roku. Jsou umístěny do heterogenních tříd ve věkovém složení 3-6 let. Po dovršení posledního roku před vstupem do ZŠ postupují do předškolních tříd (ty jsou homogenní). Děti, které mají OŠD zůstávají o rok déle, nebo mohou navštěvovat přípravnou třídu při zdejší ZŠ, která zde byla letos prvním rokem zřízena. Celková délka vzdělávání je 3-4- roky.
 • Podmínky přijímání - V souladu se školským zákonem §179 odst.2, kdy je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné v dětském domově na jejím území. Dle §2 ŠZ je zajištěna zásada rovného přístupu ke vzdělávání.
 • Materiální podmínky - Veškeré zařízení školy je nové, třídy jsou vzdušné a světlé. Každá třída má svou barvu a doplňky v ní barevně sladěné, aby v dětech rozvíjely estetické cítění. Jsou vybaveny podle věkových požadavků dětí, variabilní nábytek lze přestavovat dle aktuálních potřeb různých koutků pro rozvoj hry dětí. Prostor je rozvržen na část pro využití stolních činností či stravování a druhá část je využívána na pohybové činnosti a odpočinek. Vybavení tříd hračkami a pomůckami je každoročně průběžně doplňováno na dobré úrovni. Hračky jsou uloženy v barevných boxech a v nízkých skřínkách, ke kterým mají všechny děti přístup a mohou se tak podílet na společném úklidu. Každé třídě náleží umývárna, WC, šatny a kuchyňky, které jsou též ve stejné barevné kombinaci. Třídy a ostatní prostory jsou pravidelně malovány. Školní jídelna je vybavena podle směrnice EU.

Ke škole patří zahrada, která se skládá ze dvou částí. Přední část je vybavena herními prvky (dvě skluzavky, tři pískoviště, dřevěná lávka, houpačky), travnaté plochy má pěkné, ale na vzrostlé stromy si ještě budeme muset počkat. Ve školním roce 2012/13 jsme na druhé, zadní části, jsme vybudovali projekt "Vrbičky", který  byl dokončen o rok později. Na zadní zahradě jsou od roku 2013 vybudovány herní prvky s horolezeckou stěnou a houpačkami. V roce 2014 zde byl vybudován i zahradní domek. Na zahradě je 5 pískovišť, ve kterých je dle hygienických požadavků pravidelně vyměňován písek.

Během prázdnin 2014 bylo opraveno dřevěné obložení MŠ. Do budoucna plánujeme zastínění zahrady výstavbou dřevěné pergoly podél betonové zdi.

V červenci 2015 se nám podařilo díky finanční podpoře rodičů a MČ vybudovat multifunkční mlhoviště. V letních měsících je to pro děti báječné osvěžení a v ostatních měsících slouží jako ostrůvek na hraní.

2) ŽIVOTOSPRÁVA 

Skladba stravy je v souladu s hygienickými normami, vyvážená dle spotřebního koše, připravovaná ve vlastní kuchyni. Pitný režim je již několik let samozřejmostí nejen ve třídách, ale i při pobytu venku, který je plně funkční. Učitelky děti několikrát denně vybízejí děti k dodržování pitného režimu. Po dohodě s rodiči respektujeme potravinové alergie dětí, ale i národnostní zvyky jiných kultur a různé potravinové zvláštnosti. Hygienické podmínky jsou dobré. všichni zaměstnanci jsou každoročně na začátku i během roku školeni v bezpečnosti práce. Pravidelně sledujeme stav ovzduší na www.chmu.cz a přizpůsobujeme se aktuální situaci. Režim dne je přizpůsoben individuálním potřebám dětí - aktivitě, spánku a odpočinku. Celkově je naší snahou podpora zdravého životního stylu.

3) PSYCHOSOCIÁLNÍ

Naší snahou je vytvořit v MŠ příjemné klima, kde se cítí děti, rodiče i zaměstnanci příjemně a bezpečně. Máme zavedený adaptační systém pro nově nastupující děti, který rodiče využívají ve spolupráci s učitelkami ve třídách (viz. Adaptace nových dětí). Podporujeme vznik kamarádských vztahů mezi dětmi a jejich spolupráci ve všech činnostech. K rychlejší adaptaci se osvědčilo zavedení heterogenních tříd v mladší věkové skupině 3-5 let. ve všech třídách jsou nastavena pravidla, která umožňují společné soužití, snažíme se o vyváženou míru omezení a svobody, o přiměřenou zátěž dětí dle individuálních potřeb - děti nejsou do činností nuceny, mají rovnocenné postavení, pedagogové se snaží o přirozený respekt a zároveň si vytváří s dětmi kladné vztahy, aby se neostýchaly obrátit o pomoc, radu, a podporují u dětí samostatnost v úsudcích, sebeobsluze i při vzdělávacích činnostech, kdy uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, kde se děti aktivně spolupodílí na dosahování cílů. Snažíme se vyvarovat nadměrnému organizování a nezdravé soutěživosti. Každé dítě má právo na své tempo, dostává se mu přiměřené pochvaly, podporujeme sebehodnocení dětí. K dosažení ideálních podmínek nám pomáhá i věkové složení tříd - mladší děti v heterogenních skupinách, které připomínají rodinné prostředí a jsou pro děti přirozené. Starší děti pomáhají mladším při činnostech, předávají jim své znalosti, což pedagogům pomáhá k podpoře neformálních vztahů, podporujeme vzájemnou důvěru, toleranci a solidaritu. Mladší děti se pak daleko snadněji a v kratším časovém úseku adaptují a začleňují do kolektivu. Ve starších dětech mají vzory, kterým se chtějí vyrovnat. Děti jsou vedeny prosociálním směrem a k prevenci šikany a jiných prosociálně patologických jevů.

4) ORGANIZACE CHODU

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu - např. výlety, školka v přírodě, přespávání v MŠ, rozloučení s předškoláky, bojové hry v přírodě, účast na obecních akcích (posvícení, masopust, Tři králové..) pořádaných ve spolupráci s místním sdružením LíPa.. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat později. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly vlastním tempem. Naše MŠ zapojuje nejen děti, ale i rodiče formou společných setkání při vánočním a velikonočním tvoření, která nám pomáhají organizovat pracovnice místního obchodu KREATIV. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit se společných činností v malých (v rámci třídy), středně velkých (v rámci naší MŠ - dětský den, karneval, besídky) i velkých skupinách (akce pořádané ve spolupráci se ZŠ Edvarda Beneše, MŠ Čakovice I a MŠ Čakovice II, ZUŠ Čakovice a SOU Čakovice - Den v ZŠ, Dětský den v SOU, Výchovný koncert pro předškoláky, masopust, posvícení..). Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Respektujeme individuální potřebu spánku. děti odpočívají od 13.00 hod. do 14.15 hod. Předškolákům, kteří mají sníženou potřebu spánku jsou nabízeny klidové aktivity -prohlížení obrázkových knížek, dětských časopisů. dbáme na dodržování pitného režimu. Po dohodě s ředitelkou či učitelkami je možný pohovor či poradenská pomoc rodičům dítěte. Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle RVP PV a ŠVP.

5) ŘÍZENÍ MŠ

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (všichni zaměstnanci znají své kompetence). Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, ta navenek (nástěnky pro zaměstnance, pro rodiče). Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance (pořádání společných kulturních akcí, návštěva divadel, koncertů), zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ (pravidelné porady), ponechává  jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu (všichni se vzájemně tolerují, důvěřují si a mají jeden pro druhého porozumění). Zaměstnanci jsou včas a v dostatečné míře informováni o záležitostech školy. Ředitelka dává zaměstnancům prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. podporuje zaměstnance k předávání zkušeností a nově získaných poznatků ze seminářů a školení a materiálů, ke spolupráci na vytváření třídních plánů. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pravidelně provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií (rozbor práce po hospitaci je veden konstruktivně - řeší zjištěné nedostatky věcně). Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby (pedagogové jsou v každodenním kontaktu a vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují). Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost - webové stránky (www.ms-cakovice3.estranky.cz), Čakovický zpravodaj...). Učitelky s dětmi navštěvují ZŠ Edvarda Beneše a její okolí, aby se děti seznámily s prostředím. Učitelky projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ (v případě nezralosti dítěte nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultace s odborníky, např. PPP (PhDr. Ivana Halíková), APLA a SPC Vertikála.

6) PERSONÁLNÍ

Výchovně vzdělávací činnost je v naší MŠ zajištěna ve všech čtyřech třídách. Třídy jsou barevně rozděleny na modrou, žlutou, červenou a zelenou. pracovní dobu a náplň upravuje směrnice č. 14: "O stanovení a rozvržení pracovní doby". Kolektiv pedagogických pracovníků tvoří osm učitelek, z nichž je jedna nekvalikfikovaná, ale v současné době si již doplňuje pedagogické vzdělání na univezitě Jana Ámose Komenského. Profesní růst pedagogů je zajištěn vzdělávacími kurzy a semináři.

7) EKONOMICKÉ

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MČ Praha-Čakovice. Rozpočet na kalendářní rok je projednáván na základě návrhu příspěvkové organizace. Mzdové prostředky jsou čerpány ze státního rozpočtu (MHMP).

8) SPOLUÚČAST RODIČŮ

Ve vztahu pedagog a rodič u nás panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost a porozumění. rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Nabízíme rodičům poradenský servis, domlouváme se s rodiči na společném postupu při řešení výchovných či vzdělávacích problémů. Vycházíme rodinám dětí vstříc i speciální úpravou jídelníčku. Naši MŠ navštěvují děti s bezlepkovou dietou, děti s různými potravinovými alergiemi.

 • plán kulturních akcí, hodnocení výchovné práce školy, návrhy a připomínky rodičů (výlety, společné akce, přednášky..)
 • informace aktuální a průběžné na nástěnkách a webových stránkách školy
 • informace o dítěti na třídě - pravidelné výstavy prací v šatnách
 • individuální přístup k problémovým dětem a jejich rodinám
 • zapojování do akcí školy, společné akce na zahradě MŠ a výtvarné dílny zaměřené na dané roční období
 • pomoc při úpravách a opravách - ve třídách, na zahradě
 • materiální pomoc při zajištění některých výchovných činností
 • sponzorské účelově i neúčelově určené dary
 • informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí (červen)

8) PLATBY

Úplata za předškolní vzdělávání je 800,- Kč na jeden měsíc, splatné vždy do 15. dne v měsíci. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ školné neplatí. Děti s odkladem školní docházky školné platí v plné výši. Úplata za stravné je 35,- Kč na den, bez odpolední svačiny 29,- Kč (7 leté děti celý den 37,- Kč a bez odpolední svačiny 31,- Kč). Platba opět do 15. dne v měsíci. Obě platby převodem na účet školy. Pokud se dítě nedostaví do 8.00 hod. bez řádné omluvy, započítává se mu stravné v plné výši. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dětí v MŠ jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst. 1 d.).


 
 
4) Organizace a provoz školy
 

Organizace dne v MŠ-Čtyřlístek

7.00 – 8.30           - scházení dětí, ranní hry

                             - didakticky zacílené činnosti

                             - jazykové a logopedické chvilky

                             - výtvarný ateliér

8.30 – 8.45           - úklid hraček, hygiena

                            - tělovýchovná chvilka

- pohybové hry, ranní cvičení

8.45 – 9.05           - svačina

9.05 – 9.45          - řízené a spontánní činnosti

9.45 – 11.45        - pobyt venku

                            - hygiena

11.45 – 12.15      - oběd

12.15 – 12.45      - hygiena, příprava na odpočinek

​                            -vyzvedávání dětí po obědě

12.45– 14.15       - odpočinek

- náhradní aktivity pro nespavé děti, klidné hry, individuální pracovní činnosti

14.15 – 14.40      - hygiena, odpolední svačina

14.40- 17.00       - odpolední hry a činnosti

- opakovací chvilky

- dokončování výtvarných a pracovních činností

- v letních měsících pobyt venku

 
Rozdělení do jednotlivých tříd

ŽLUTÁ TŘÍDA

p. učitelka Kateřina Nohejlová

p. učitelka Veronika Soboličová

MODRÁ TŘÍDA

p. učitelka Eva Marková

p. ředitelka Ludmila Vargová

​školní asistent Alžběta Zuntychová 

ZELENÁ TŘÍDA

p. učitelka Hana Dajčmanová

p. učitelka Jitka Zárubová

ČERVENÁ TŘÍDA

p. učitelka Vendula Hetzerová

p. učitelka Martina Kučerová

Ostatní zaměstnanci:

p. školnice a vedoucí školní jídelny Iveta Čechová

p. uklízečky Jana Černá a Aneta Černá

p. kuchařka Jaroslava Nosková

pomocná síla v kuchyni Magdaléna Kazdová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Charakteristika vzdělávacího programu
 
 • Dětem jsou vytvářeny takové podmínky, aby se cítily v prostředí školy dobře, spokojeně a bezpečně. Pedagogové respektují potřeby dětí, nenásilně, přirozeně a citlivě navozují situace pohody a klidu. Děti mají možnost aktivní spoluúčasti, samostatného rozhodování, jsou dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Třídy jsou heterogenní a jsou pro děti kamarádským společenstvím.
 • Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobivý adaptační režim po dohodě s rodiči. Je dostatečně dbáno o soukromí dětí.
 • Pracujeme podle vlastních výchovně vzdělávacích projektů a integrovaných bloků, které vycházejí z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Inspiraci hledáme v přírodě, v dětském vidění okolního světa, v událostech, které nás obklopují. Pomáhá nám také výchovně vzdělávací program BAREVNÉ KAMÍNKY.
 • Multikulturní výchova - děti vyznávající jinou víru a kulturu, tudíž s jinými zvyky, stravovacími návyky, hlavně děti, které nemluví česky a proto je naší snahou, aby se takové dítě co nejdříve mohlo zařadit do kolektivu a necítilo se osamělé.

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání (prožitkové učení). Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vzhledem k počtu zapsaných dětí ve třídách volíme organizované činnosti v menších skupinkách a individuálních činnostech, a to v průběhu celého dopoledne. Vzdělávání je uskutečňováno nabídkovou formou, snažíme se o pestrost. Dětem je dopřáván dostatečný prostor pro spontánní hru s vlastní volbou hračky, místa i kamarádů. Společně s dětmi si začátkem školního roku vytvoříme třídní pravidla, která visí na viditelném místě v každé třídě. Pravidla jsou doplněny vhodnými ilustracemi, aby je děti snadněji chápaly. Při ranním kruhu si je často opakujeme. Šatny a třídy zdobíme většinou pracemi a výrobky dětí, abychom podpořili jejich estetické cítění. Zárověň je naším cílem u dětí vyvolat pocit, že se podílejí na vzniku hezkého prostředí MŠ.

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj dítětesti jednotlivců. Naší snahou je podpora zdravého životního stylu - dostatek pohybu - je zařazován dostatek zdravotně preventivních pohybových aktivit, každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku (s přihlédnutím ke kvalitě ovzduší), seznamování dětí s přírodou a prostředím, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí. K tomu je průběžně doplňováno vybavení ve třídách (tělovýchovné pomůcky), i na školní zahradě, ptačí stromy - krmení ptáků v zimě, pozorování zajíců, bažantů, strak a havranů na poli za školním plotem, apod.

Cíle vzdělávání

 1. Příprava na vstup do ZŠ - sledujeme postupně rozvoj všech dětí, ale snažíme se i o individuální přístup (osobní listy dětí; testy školní zralosti - provádí školní psycholog (PhDr. Halíková) z OPPP Praha 9, 1x ročně, vždy před zápisem do prvních tříd; sledování rozvoje dětí s OŠD - plánovaná práce s těmito dětmi, procvičování výchovných okruhů, které činí dětem problémy /paměť, pozornost, graf. cvičení, apod./, IVP zpracované učitelkami v příslušných třídách; doporučení vyšetření logopedem
 2. Rozvoj tělesné zdatnosti dětí - otužování dětí /pobyt venku při příznivých podmínkách/; využití zahrady pro tělovýchovnou činnost; plavecký výcvik /předplavecká výchova v plaveckém bazénu/; dodržování ústní hygieny /čištění zubů ve třídách/; cvičení na overballech ve všech třídách; zařazování dostatečného množství pohybových aktivit v průběhu celého dne

Formy vzdělávání

 • spontánní a řízené aktivity
 • individuální činnosti
 • skupinové činnosti
 • didakticky cílené činnosti
 • grafomotorická cvičení
 • jazykové chvilky
 • pohybové hry
 • smyslové, konstruktivní, didaktické a jiné hry
 • estetické činnosti - hudební, výtvarné, pracovní

Jiné aktivity

 • předplavecký výcvik - 10 lekcí v plaveckém bazénu v Neratovicích
 • logopedická prevence
 • seznámení se základy angličtiny - 1x týdně
 • poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním
 • kulturní představení, karneval, cirkus
 • akce ve spolupráci se ZŠ,ZUŠ a ostatními mateřskými školami v okolí
 • škola v přírodě - v případě zájmu ze strany rodičů dětí
 • slavnostní rozloučení s předškoláky
 • oslava dne dětí ve spolupráci s SOU v Čakovicích
 • ukázky letu a lovu dravých ptáků

Zájmová činnost

 • kroužek keramiky - 1x týdně
 • přespávání předškoláků v MŠ
 • společná tvořivá odpoledne s rodiči

 
 
Hlavní téma:
SE ZVÍŘÁTKY HOP A SKOK, PROŽIJEME CELÝ ROK
obr-svp.jpg

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ROK 2017/2018

 

 

Při tvorbě našeho ŠVP jsme vycházeli z RVP pro předškolní vzdělávání, který je pedagogickým dokumentem směrovaným pro odbornou pedagogickou činnost. Při jeho tvorbě byl brán zřetel na individuální zvláštnosti dítěte, jeho potřeby a zájmy. V průběhu vzdělávání si dítě obohacuje své vědomosti, získává nové poznatky a zkušenosti, učí se samostatnosti, vytváří si hodnoty pro další život.

 

Charakteristika projektu:

ŠVP je rozdělen do deseti integrovaných bloků, které pomáhají vytvářet dítěti elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, jenž dítě obklopuje. Tyto bloky obsahují  témata, která jsou rozpracována do podtémat. Jejich vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze pružně přizpůsobovat potřebám dětí v jednotlivých třídách. Pojmenování jednotlivých integrovaných bloků je inspirováno zvířátky a přirozenému průběhu celého roku.

Výchovně vzdělávací cíle:

 

 • Dát dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě - v kulturní a multikulturní společnosti, poskytnou dětem možnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte.
 • Dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury,přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí . Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
 • Dítě ovládá řeč, hovoří vhodně zformulovaných větách,samostatně vyjadřuje své myšlenky,sdělení,otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.
 • Dítě ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • zvládat zkl. pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a jeho psychika

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • utvořit jednoduchý rým
 • vědomě využívat všech smyslů,záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • záměrně se soustředit na činnost ,udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • být citlivé ve vztahu k živý bytostem, k přírodě a věcem

 

Dítě a ten druhý

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný, že osobnostní odlišnosti jsou něco přirozeného

 

Dítě a společnost

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební aktivity, hodnotit svoje zážitky

 

Dítě a svět

 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí

Rozdělení projektu:

 

1. NÁŠ KAMARÁD KRTEČEK – ZÁŘÍ

Podtémata:

 Kamarádi ve školce -  adaptace

Prostředí školky a blízkého okolí – pravidla soužití ve třídě

Třeboradické posvícení

Z čeho jsou věci

2. JEŽEK ZAHRADNÍKEM – ŘÍJEN

Podtémata:

 Ovoce

Poznáváme zeleninu

Pole a les

Příroda a počasí

3. VEVERKA TERKA SE CHYSTÁ NA ZIMU – LISTOPAD

Podtémata:

 Co umí vítr a déšť

Barvy podzimu

Proč se zvířátka ukládají k zimnímu spánku

Když kamarád stůně

4. VÁNOCE S KAPŘÍKEM PEPÍKEM – PROSINEC

Podtémata:

 S Mikulášem, čertem, vezmeme to žertem

Těšíme se na Ježíška

Vánoce ve školce, nadílka 

5. ZAJÍC V SNĚHU DOVÁDÍ, ZIMA JE UŽ NA STRÁNI – LEDEN

Podtémata:

 Tři králové- poznáváme kalendář (dny v týdnu a měsíce)

Zvířátka v zimě

Zimní sporty

Stavíme sněhuláky

6. CUPITÁ K NÁM VRABEČEK, CHTĚL BY ASI DROBEČEK – ÚNOR

Podtémata:

Moje tělo – jak vypadáme

Naše smysly

Pojďte s námi do pohádky

Masopust

7. JARO JE TU, DĚTI, BERUŠKA K NÁM LETÍ – BŘEZEN

Podtémata:

Jak se rodí jaro

Malí zahradníci – práce na zahradě

My jsme malí muzikanti

Velikonoce

8. KDO VÁS PUSTÍ ZA VRÁTKA? MY, DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA – DUBEN

Podtémata:

Na tom našem dvoře

Dopravní prostředky

Ochrana přírody – třídíme odpadky

Čarodějnice

9. LUČNÍ KONÍK TONÍK- KVĚTEN

Podtémata:

Moje rodina

Kdo se stará o naše bezpečí – záchranáři

Co se děje v trávě

10. ŽABKA SE TĚŠÍ NA LÉTO – ČERVEN

Podtémata:

Děti celého světa mají svátek

Voda v přírodě, voda je život

Zvířátka ze zoo

Jedeme na prázdniny