Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Čakovice III

pro školní rok 2017/2018

 

Do MŠ Čakovice III bylo podáno 173  žádostí o přijetí, volných míst je 96.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

 

Do provozovny „Bermanova“ byli přijati uchazeči s těmito registračními čísly:

 

 

Registrační číslo

   

Registrační číslo

1.

142

/ 2017

 

25.

109

/ 2017

2.

168

/ 2017

 

26.

121

/ 2017

3.

009

/ 2017

 

27.

039

/ 2017

4.

044

/ 2017

 

28.

027

/ 2017

5.

137

/ 2017

 

29.

098

/ 2017

6.

128

/ 2017

 

30.

093

/ 2017

7.

068

/ 2017

 

31.

019

/ 2017

8.

014

/ 2017

 

32.

155

/ 2017

9.

151

/ 2017

 

33.

025

/ 2017

10.

047

/ 2017

 

34.

147

/ 2017

11.

094

/ 2017

 

35.

076

/ 2017

12.

120

/ 2017

 

36.

131

/ 2017

13.

122

/ 2017

 

37.

171

/ 2017

14.

001

/ 2017

 

38.

090

/ 2017

15.

115

/ 2017

 

39.

117

/ 2017

16.

060

/ 2017

 

40.

167

/ 2017

17.

061

/ 2017

 

41.

034

/ 2017

18.

064

/ 2017

 

42.

073

/ 2017

19.

164

/ 2017

 

43.

018

/ 2017

20.

099

/ 2017

 

44.

035

/ 2017

21.

042

/ 2017

 

45.

134

/ 2017

22.

127

/ 2017

 

46.

105

/ 2017

23.

125

/ 2017

 

47.

050

/ 2017

24.

037

/ 2017

 

48.

057

/ 2017

 
 

Do provozovny „Schoellerova“ byli přijati uchazeči s těmito registračními čísly:

 

 

Registrační číslo

   

Registrační číslo

1.

144

/ 2017

 

25.

165

/ 2017

2.

153

/ 2017

 

26.

129

/ 2017

3.

102

/ 2017

 

27.

148

/ 2017

4.

135

/ 2017

 

28.

031

/ 2017

5.

095

/ 2017

 

29.

107

/ 2017

6.

079

/ 2017

 

30.

081

/ 2017

7.

016

/ 2017

 

31.

071

/ 2017

8.

112

/ 2017

 

32.

162

/ 2017

9.

026

/ 2017

 

33.

048

/ 2017

10.

096

/ 2017

 

34.

052

/ 2017

11.

024

/ 2017

 

35.

089

/ 2017

12.

020

/ 2017

 

36.

149

/ 2017

13.

023

/ 2017

 

37.

080

/ 2017

14.

010

/ 2017

 

38.

004

/ 2017

15.

011

/ 2017

 

39.

126

/ 2017

16.

156

/ 2017

 

40.

139

/ 2017

17.

041

/ 2017

 

41.

101

/ 2017

18.

005

/ 2017

 

42.

051

/ 2017

19.

157

/ 2017

 

43.

103

/ 2017

20.

049

/ 2017

 

44.

056

/ 2017

21.

160

/ 2017

 

45.

108

/ 2017

22.

053

/ 2017

 

46.

029

/ 2017

23.

058

/ 2017

 

47.

114

/ 2017

24.

040

/ 2017

 

48.

104

/ 2017

 

 

 

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,  a to nejpozději do středy 31.5.2017, doručili vyplněný zápisový lístek do naší mateřské školy, pokud Vaše dítě od 1.9.2017 nastoupí.

 

Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

 

Třídní schůzka pro rodiče dětí přijatých do provozovny Schoellerova se koná ve středu 21.6.2017 v 16.30 hod. v MŠ Čakovice III – Schoellerova.

 

Třídní schůzka pro rodiče dětí přijatých do provozovny Bermanova se koná v úterý 5.9.2017 v 16.30 hod. v MŠ Čakovice III – Bermanova.

------------------------------------------------------------------------------------

S platností novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) vydané pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 posunují zápisy do mateřských škol na období mezi 2. a 16. květnem.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ Čakovice III. si mohou formuláře: Přihlášku do MŠ a evidenční list stáhnout na adrese:   www.ms-cakovice3.estranky.cz dále na adrese http://skolky.cakovice.cz/ 

 

Přihláška ke stažení zde

Evidenční list ke stažení zde

Zápisový list ke stažení  Zápisový list 2017.pdf

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

 

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a jeho změny v platném znění.

Do mateřské školy v Městské části Praha – Čakovice mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány v souladu s ust. § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů) pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok do mateřských škol v Městské části Praha-Čakovice proběhne v měsíci květnu, informace o zápisech budou zveřejněny v informačním zpravodaji Městské části Praha - Čakovice, na internetových stránkách Úřadu Městské části Praha-Čakovice a na veřejných vývěskách mateřských škol a jejich internetových stránkách.

 V případě přijetí dítěte, potvrdí zákonný zástupce zápisový lístek v jednom konkrétním předškolním zařízení. Učinit tak musí do 7 dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení. Tím potvrdí nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Počet dětí, přijímaných do mateřské školy, stanoví ředitel v souladu s ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Současně však postupuje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5) zákona a ustanovením § 2 odst. 2) vyhlášky číslo 14/2005 Sb. tak, aby kapacita školy byla optimálně využita.

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti!

Přijímání dětí se řídí níže uvedenými kritérii:

  1. Trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha – Čakovice                    20 bodů

na území jiné MČ nebo obce                         1 bod

  1. Věk dítěte podle data narození

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v  posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 01. 09. do 31. 08.) - § 34 odst. 4) školského  zákona a děti, které nejpozději před 01.09.2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy  a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky.

před 31.8.2012                                              20 bodů

od 1.9.2012 do 31.8.2013                             15 bodů

od 1.9.2013 do 31.8.2014                               5 body

od 1.9.2014 do 31.12.2015                            1 bod

  1. Individuální situace dítěte

Písemné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (z důvodu významně negativního vlivu nízkého sociálně ekonomického statusu rodiny na vývoj dítěte).

Potvrzení Orgánu sociálně právní ochrany dětí, doloží zákonný zástupce při zápisu. Pokud nebude toto potvrzení při zápisu předloženo, při bodování k němu nebude přihlíženo.

5 bodů

Sourozenci dětí, které se již v mateřské škole vzdělávají, kdy přijímané dítě bude docházet do MŠ od 1. 9. spolu se starším sourozencem

                                                                                   3 body

Doplňující informace ke kritériím

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na doplnění kapacity mateřských škol.

Bude-li zjištěno, že žadatel vyplnil některý z údajů v žádosti nepravdivě, bude dítě  zařazeno na konec pořadí nepřijatých dětí.

Posuzovány budou jen přihlášky, odevzdané v řádném termínu, podepsané jedním zákonným zástupcem.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, tak aby byly ochráněny osobní údaje, bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Podle § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu s kompletně vyplněnou žádostí a evidenčním listem, občanským průkazem, rodným listem dítěte, příp. s dalšími dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštní zřetele.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 


DŮLEŽITÉ !!!

Změna školského zákona !

 Změna školského zákona 561_2004.docx

-------------------------------------------------------------------------------


Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ :

oblékání: kalhoty (tepláky), punčocháče, ponožky, triko, obout         bačkory a boty (předškoláci i knoflíky, zipy a tkaničky)

stolování:  umět pít samostatně z hrnkusamostatně se najíst lžící, předškoláci příborem a vydržet po dobu jídla  u stolu v klidu

hygiena:   dítě musí být bez plensamostatné použití WC, mýt si ruce mýdlem, do sucha utírat, používat kapesník

základní pravidla slušného chování: pozdravit, poprosit, poděkovat