Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Čakovice III pro školní rok 2018/2019

  odkaz na soubor s vyhlášením výsledků přijímacího řízení naleznete zde:

Přijaté děti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S platností novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) vydané pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 posunují zápisy do mateřských škol na období mezi 2. a 16. květnem.

Vyhlášení výběrového řízení do mateřské školy Čakovice III,

na školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Čakovice III se bude konat ve čtvrtek 3.5.2018 od 10,00 do 15,00 hod a v pátek 4.5.2018 od 8,00 do 14,00 hod.

Mateřská škola Čakovice III má dvě provozovny. Provozovnu v Schoellerově ulici, čtyři třídy a další dvě třídy na pracovišti v Bermanově ulici ,  obě v sídlišti Čakovice.

Zápis do MŠ Čakovice III probíhá v MŠ Čtyřlístek, Schoellerova 936/28, ve výše uvedených dnech společně pro obě pracoviště.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ Čakovice III, si mohou formuláře: Přihláška do MŠ a Evidenční list (Podklady pro matriku mateřské školy) stáhnout na adrese http://skolky.cakovice.cz/PRIHLASKY-A-DOKUMENTY (MČ Praha – Čakovice), či v tištěné podobě si oba výše zmíněné formuláře vyzvednout přímo v mateřské škole Čakovice III. Oba zmíněné formuláře budou ke stažení (vytisknutí) a i k osobnímu vyzvednutí od 3.4.2018. (vyzvedávání přihlášek v MŠ pouze v odpol.hod.15 – 17 h.)

Do mateřské školy v Městské části Praha – Čakovice mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění), výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány v souladu s ust. § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů) pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu s kompletně vyplněnou žádostí a evidenčním listem, občanským průkazem, rodným listem dítěte, příp. s dalšími dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Posuzovány budou jen přihlášky, odevzdané v řádném termínu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, tak aby byly ochráněny osobní údaje, bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitelky všech mateřských škol na území MČ Praha – Čakovice žádají zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali „Podmínky přijetí“ (kritéria) jednotlivých mateřských škol a zvolily to zařízení, jehož podmínky nejlépe vyhovují jejich požadavkům.

V Praze, dne 12.3.2018                                                             

                                                                Ludmila Vargová                                                                                        ředitelka MŠ Čakovice III

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ !!!

Změna školského zákona !

 Změna školského zákona 561_2004.docx

------------------------------------------------------------------------------Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ :

oblékání: kalhoty (tepláky), punčocháče, ponožky, triko, obout         bačkory a boty (předškoláci i knoflíky, zipy a tkaničky)

stolování:  umět pít samostatně z hrnkusamostatně se najíst lžící, předškoláci příborem a vydržet po dobu jídla  u stolu v klidu

hygiena:   dítě musí být bez plensamostatné použití WC, mýt si ruce mýdlem, do sucha utírat, používat kapesník

základní pravidla slušného chování: pozdravit, poprosit, poděkovat

----------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a jeho změny v platném znění.

Do mateřské školy v Městské části Praha – Čakovice mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány v souladu s ust. § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů) pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok do mateřských škol v Městské části Praha-Čakovice proběhne v měsíci květnu, informace o zápisech budou zveřejněny v informačním zpravodaji Městské části Praha - Čakovice, na internetových stránkách Úřad Městské části Praha-Čakovice a na veřejných vývěskách mateřských škol a jejich internetových stránkách.

 V případě přijetí dítěte, potvrdí zákonný zástupce zápisový lístek v jednom konkrétním předškolním zařízení. Učinit tak musí do 7 dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení. Tím potvrdí nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Počet dětí, přijímaných do mateřské školy, stanoví ředitel v souladu s ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Současně však postupuje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5) zákona a ustanovením § 2 odst. 2) vyhlášky číslo 14/2005 Sb. tak, aby kapacita školy byla optimálně využita.

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti!

Přijímání dětí se řídí níže uvedenými kritérii:

  1. Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha – Čakovice                                        
  2. Věk dítěte podle data narození (od nejstarších po nejmladší)

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v  posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 01. 09. do 31. 08.) - § 34 odst. 4) školského  zákona a děti, které nejpozději před 01.09.2017 dosáhnou čtyř let věku a  mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy, dále děti, které nejpozději před 01.09.2018  dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy,  a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Na doplnění kapacity mohou být přijaty dvouleté děti, které však dovrší nejpozději k 31.12.2018 věku tří let, avšak z této skupiny přednost dostanou sourozenci již docházejících dětí.

  1. Individuální situace dítěte

Písemné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (z důvodu významně negativního vlivu nízkého sociálně ekonomického statusu rodiny na vývoj dítěte, nebo tíživé životní situace). O posouzení závažnosti situace na základě dodaných potřebných dokumentů rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Potvrzení Orgánu sociálně právní ochrany dětí, doloží zákonný zástupce při zápisu.

Přijímací řízení pro rok 2018/19 nebude bodováno

Doplňující informace ke kritériím

Děti mohu být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na doplnění kapacity mateřských škol.

Posuzovány budou jen přihlášky, odevzdané v řádném termínu, podepsané jedním zákonným zástupcem.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, tak aby byly ochráněny osobní údaje, bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy dne 28.5.2018. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Podle § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu s kompletně vyplněnou žádostí a evidenčním listem, občanským průkazem, rodným listem dítěte, příp. s dalšími dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštní zřetele.