Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o provozu školy

19. 3. 2009

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

1.  Zřizovatelem školy je MČ Praha – Čakovice.

2.  Zahájení provozu MŠ - 1.9.2008 

3.  Provoz školy - 7:00 – 17:00 hod.

 • provoz o prázdninách je konzultován s MŠ Čakovice I. a MŠ  Čakovice II.
 • o uzavření MŠ jsou rodiče 2 měsíce dopředu informováni 

4.  Přijímací řízení – termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy

     po dohodě se zřizovatelem

 • o termínech zápisu je veřejnost včas informována
 • o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy

5.  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím

     upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • dítě bez omluvy do MŠ nejméně 1 měsíc nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz           MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby (3 měsíců) na základě doporučení                     pediatra nebo psychologa
 • ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a             výchovné situaci rodiny
 • při neuhrazení školného a stravného do 2 měsíců 

6.  Příchod dětí: děti se scházejí do 8:00 hodin

 • na základě dohody ve výjimečných případech i později
 •  
 • vzhledem k přípravě oběda omlouvejte děti nejpozději do 8:00 hod.          a do této doby hlaste i pozdní příchod
 •  rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce
 •  zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou              osobu (starší 15-ti let) formuláře si vyzvednete ve třídě 

7.  Odchod  dětí: odchod dítěte po obědě hlaste ráno paní učitelce

 • děti odcházející po obědě si vyzvedávejte od 12:00 – do 12:30              (ve výjimečných a oznámených případech i později; prosíme o dodržení časů - MŠ je po dobu oběda uzamčena)
 • prosíme, dodržujte čas odchodu – pozdějším příchodem rušíte            spící děti!
 • po vyzvednutí dítěte opouští zákonný zástupce nebo osoba pověřená vyzvedáváním neprodleně areál mateřské školy
 • nedodržování provozní doby MŠ bude evidováno oproti podpisu rodičů ( v případě opakovaných pozdních příchodů bude ředitelka MŠ postupovat podle školského zákona 561/2004 Sb. školský zákon § 35, které může vést až vyloučení dítěte z docházky)

 

8.  Oblečení dětí: celé náhradní prádlo (spodní prádlo)

 • oblečení na zahradu (starší, pohodlné věci)
 • oblečení do třídy
 • pyžamo, bačkůrky (ne pantofle, ne crocsy - pěnové boty!)
 • vše označené – předejdete záměnám a ztrátám 

9.  Školné a stravné: školné činí 800,- Kč

 • celý den 35,- Kč, bez odpolední svačiny 29,- Kč                                        (7leté děti celý den 37,-  Kč a bez odpolední svačiny 31,- Kč
 • hradí se na účet v den stanovený hospodářkou vždy na následující          měsíc
 • omluvené dny se odečítají z další platby
 • sledujte vyvěšený jídelníček a jakoukoliv odchylku ve stravování            včas nahlaste (např. alergie..)

10. Snažte se sledovat režim dne. Rozpis akcí a činností (vše je umístěno na nástěnce).

11. Docházka dětí matek na MD – možná i na celý den (s výjimkou školních prázdnin).

12. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy.

13. Konzultační hodiny ředitelky a učitelek jsou možné po předchozí domluvě

14. Do MŠ patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými chorobami, při náhlém onemocnění dítěte v MŠ je rodič povinnen vyzvednout dítě neprodleně!

 • po delší nemoci jsou rodiče povinni přinést potvrzení od lékaře                  nebo prohlášení 

15. Rodiče jsou povinni ohlásit změny v osobních datech  - telefon, adresa, zdravotní pojišťovna.

16. Neodvolávejte paní učitelky ze tříd, když pracují s dětmi. Informace Vám podají na schůzkách nebo si vyžádejte individuální pohovor.

 

 ----------------------------------------

 

ORGANIZACE DNE  (pouze orientační)

 

    7:00 – 8:00   -   příchod dětí, přivítání se s dětmi

 

    8:00 – 8:15   -   individuální činnosti, hry

 

    8:15 – 8:30   -   Tv chvilka, ranní cvičení

 

    8:30 – 9:00   -   svačina  

 

    9:00 – 9:30   -   řízená činnost  

 

    9:30 – 10:00  -   příprava na pobyt venku

 

  10:00 – 11:00  -   pobyt venku

 

  11:30 – 12:00  -   oběd

 

  12:30 – 14:30  -   odpolední klid, spánek

 

  14:30 – 15:00  -   svačina

 

  15:00 – 17:00  -   hry, individuální činnosti, odchod dětí 

                                domů

 

 

----------------------------------------

561/2004 Sb. školský zákon

§ 35

1. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně

   oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení

   předškolního vzdělávání, jestliže:

    a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní

      předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

      mateřské školy (např.: opakovaným vyzvedáváním dítěte po

      provozní době MŠ - všechny pozdní příchody budou

      zaznamenávány v evidenci MŠ oproti podpisu rodičů),

  c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař

     nebo školské poradenské zařízení,

  d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v

     mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve

     stanovaném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

2. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o

    podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního

    vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich

    stravování a další speciální péči o děti.